Statut

Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej

Aktualny na 10.04.2022 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

„Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej” zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną o charakterze koleżeńskim absolwentów Politechniki Poznańskiej i Uczelni Ją poprzedzających to jest Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Szkoły Inżynierskiej oraz Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działalności gospodarczej.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół według zasad przyjętych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. skupienie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji zawodu i zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i rozwijania kultury polskiej,
 2. organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków,
 3. utrzymywanie łączności absolwentów z Uczelnią i działalność dla jej dalszego rozwoju,
 4. organizowanie pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia oraz studentów Politechniki Poznańskiej,
 5. promocja i propagowanie osiągnięć oraz potrzeb Politechniki Poznańskiej.

§ 8

 1. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
  1. stałą współpracę z władzami Uczelni, macierzystymi Wydziałami oraz organizacjami działającymi w Uczelni lub na jej rzecz,
  2. upowszechnianie informacji o działalności Uczelni i Wydziałów dotyczącej osiągnięć naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników Politechniki Poznańskiej oraz promocja tych osiągnięć,
  3. udział w organizowaniu sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich,
  4. wymianę doświadczeń technicznych i technologicznych,
  5. działalność kół, zespołów i komisji problemowych,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej,
  7. prowadzenie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej,
  8. organizowanie różnych form pomocy materialnej.
 1. Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności wyklucza:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z zapisów niniejszego statutu,
  4. zakup na specjalnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia, pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być absolwent Politechniki Poznańskiej i poprzedzających ją Uczelni.
 2. W szczególnych przypadkach w stosunku do osób nie posiadających dyplomu Politechniki Poznańskiej i jej poprzedniczek o przynależności do Stowarzyszenia decyduje Zarząd.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Zjazdach, zebraniach, sesjach naukowo-technicznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
 4. korzystania z form pomocy koleżeńskiej,
 5. odwoływania się w sprawach członkowskich i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do władz Stowarzyszenia,
 6. posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego,
 3. dbanie o dobro Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach,
 4. opłacanie składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być organizacja, instytucja lub podmiot gospodarczy, który wniesie składkę na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo do:
  1. uczestniczenia w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowo-technicznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  2. używania odznak Stowarzyszenia.
 3. Minimalną składkę członka wspierającego określa Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo wspierające ustaje z powodu dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Godność członka honorowego nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, Zjazd na wniosek Zarządu.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:

 1. śmierci,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. skreślenia z listy członków uchwałą zarządu w przypadku systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat pomimo pisemnego upomnienia oraz naruszenia postanowień Statutu.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zjazd,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 17

 1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd co pięć lat.
 2. Zjazd nadzwyczajny jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na żądanie co najmniej 1/3 liczby delegatów.
 3. W Zjeździe biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym delegaci kół wybrani według zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd. Mandat delegata trwa przez okres kadencji,
  2. z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz, a także osoby zaproszone.
 4. Zjazd zwoływany w pierwszym terminie jest prawomocny przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 5. Zjazd zwoływany w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia delegatów co najmniej na 10 dni przed terminem Zjazdu.
 7. Zjazd nadzwyczajny winien być zwołany nie później niż w ciągu 45 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku Zarządowi przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby delegatów.
 8. Zjazd zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zjazdu oraz proponowany porządek obrad.

§ 18

Do kompetencji Zjazdu należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu.
 3. Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, które ze swoich składów wybierają przewodniczących
 4. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 – 13 członków w tym z przewodniczącego. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy łącznie z przewodniczącym tworzą Prezydium Zarządu.
 3. Jeśli osoba pełniąca funkcje przewodniczącego Zarządu przestaje ją pełnić w czasie trwania kadencji, wyboru innej osoby na tą funkcję dokonuje Zarząd ze swego grona. Kadencja takiej osoby kończy się z upływem dnia, na który przypadałby koniec kadencji jej poprzednika. Przewodniczącego nie wybiera się jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki przewodniczącego Zarząd powierza wiceprzewodniczącemu.
 4. Jeśli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd może uzupełnić swój skład o brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności Zarząd uzupełnia swój skład o te osoby, które kandydowały na członków a nie zostały wybrane. Kadencja nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
 5. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane (z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu):
  1. na posiedzeniach,
  2. na posiedzeniach poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu,
  3. poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  4. poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowo).
 6. Głosowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 pkt 2 jest dopuszczalne tylko w tych sprawach, które zostały objęte porządkiem obrad posiedzenia. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 pkt 2-4 jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy dysponują takimi samymi informacjami co do spraw będących przedmiotem głosowania. Uchwała podjęta w tych trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni wcześniej o treści procedowanych projektów uchwał.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami i realizowanie celów statutowych.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Powoływanie i rozwiązywanie kół Stowarzyszenia, komisji i klubów problemowych stałych i doraźnych.
 4. Uchwalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd.
 8. Występowanie z wnioskami do Zjazdu o nadanie godności członka honorowego.
 9. Uchwalanie formy współpracy z bratnimi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 10. Ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.
 11. Powoływanie zespołu redakcyjnego i Redaktora Naczelnego biuletynu „Absolwent”.

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja ze swego grona.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na rok.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym w stosunku do Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji żadnych wynagrodzeń.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie na zebraniach Zarządu i jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie na Zjeździe sprawozdania ze swojej działalności,
 4. wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
 6. zwołanie Zjazdu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

Sąd Koleżeński

§ 23

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Sąd ze swego grona.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpatrywania sporów między członkami oraz wykroczeń przeciwko statutowi.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
  2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
  3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe,
  4. zajmowanie stanowiska w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 25

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy.

 Rozdział V

Koła Stowarzyszenia

§ 26

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło.

§ 27

 1. Koła powołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej pięciu członków.
 2. Z inicjatywy Zjazdu, Zarządu lub Kół mogą być powoływane Komisje lub Kluby o charakterze problemowym lub środowiskowym.

§ 28

Władzami Koła Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków Koła,
 2. Zarząd Koła.

§ 29

 1. Walne zebranie członków Koła zwołuje Zarząd Koła co najmniej raz na 5 lat.
 2. Zarząd Koła, w składzie 3 – 5 członków wybiera walne zebranie członków Koła.
 3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu Koła trwa 5 lat.

§ 30

Szczegółową organizację i zakres działania komisji lub klubów określają regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 Rozdział VI

Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia

§ 31

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.

§ 32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. dotacje, subwencje,
  3. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  4. nadwyżki z działalności wydawniczej i gospodarczej,
  5. darowizny, zapisy i spadki.
 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
 3. Składki członkowskie z dany rok powinny być wpłacane do końca IV kwartału bieżącego roku.

§ 33

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryby prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34

Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący i jeden z członków Zarządu.

 Rozdział VII

Zmiana statusu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.
 4. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.